Winkelwagen
Selecteer winkel
Account

PRIVACYBELEID

1.- Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de via de websites www.iduncare.nl (hierna de "Site" of de "Website") verzamelde gegevens is EWALU LANI LIMITED, 84 Northumberland Road, Dublino 4 D04 PY94, Ierland, ingeschreven in het Handelsregister van Dublino. Hierna EWALU LANI LIMITED.

U kunt voor alles met betrekking tot dit PRIVACYBELEID contact opnemen met EWALU LANI LIMITED via het e-mailadres: hello@iduncare.com

2.- Doel van de verwerking van de persoonsgegevens:

2.1. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? Bij EWALU LANI LIMITED verwerken we uw via de Website verzamelde persoonsgegevens voor de voglende doeleinden:

a) In het geval van contractueel vastgelegde goederen en diensten die via de Website worden aangeboden, om de contractuele relatie te onderhouden en voor de behandeling, het beheer, de informatie en de verlening van de dienst.

b) Om de via de formulieren op de Website gevraagde informatie te versturen.

c) Om commerciële mededelingen te versturen over promoties en/of reclame die u aanbelangen.

d) Om nieuwsbrieven (newsletters) te sturen met informatie, nieuwigheden en actualiseringen van onze diensten en de sector.

2.2. Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard? De verschafte persoonsgegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie blijft bestaan of tot u verzoekt ze te verwijderen en geduernde de termijn waarin er wettelijke aansprakelijkheid kan worden afgeleid uit de verleende diensten.

3.- Legitimatie: Uw persoonsgegevens worden op basis van de volgende rechtsgronden verwerkt:

 1. a) Het vragen van informatie en/of het contractueel vastleggen van de diensten van EWALU LANI LIMITED, waarvan de algemene voorwaarden in elk geval vóór het contractueel vastleggen ter beschikking worden gesteld.
 2. b) Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, waarbij we u informeren door het onderhavige privacybeleid ter beschikking te stellen. U kunt dit nadat u het hebt gelezen als u het ermee eens bent aanvaarden aan de hand van een verklaring of duidelijke bevestiging, zoals het aanvinken van een hiertoe voorzien vakje.

Als u ons uw gegevens niet, fout of onvolledig verschaft, kunnen we uw verzoek niet behandelen waardoor het volkomen onmogelijk is u de gevraagde informatie te bezorgen of de diensten contractueel vast te leggen.

Door om het even welke persoonlijke informatie te verschaffen aan de Site van EWALU LANI LIMITED, aanvaarden alle gebruikers dat deze informatie wordt verzameld en verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden en geven ze hier uitdrukkelijk toestemming voor:

 • Communicatie: We antwoorden op de opmerkingen en vragen die u ons bezorgt via onze Website, zowel online als door een verzoek te registreren als via gesprek. Hieronder valt telefonische comunicatie of communicatie via e-mail.
 • Directe marketing en promotie: Het doel van deze dienst bestaat erin u de vooraf door u online verzochte informatie te verschaffen of u algemene informatie te verschaffen oer de diensten van EWALU LANI LIMITED. Wanneer wij Persoonsgegevens vragen voor marketing en promoties, bieden we echter doorgaans de mogelijkheid om te kiezen waarvoor uw Persoonsgegevens moeten worden gebruikt.
 • Selectie van Personeel (Recruitment): Als u ons online een sollicitatie bezorgt, worden uw Persoonsgegevens of de gegevens van uw CV hiervoor gebruikt, waaronder contact met u opnemen via e-mail, telefoon of gewone post. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u zich registreert op onze Site en uw gegevens geactualiseerd houdt. Tenzij u ons anders aangeeft, bewaart EWALU LANI LIMITED uw Persoonsgegevens en de gegevens van uw CV in bestanden van EWALU LANI LIMITED om er rekening mee te houden met betrekking tot toekomstige werkaanbiedingen.
 • Leveranciers (Partners): Sommige Sites van EWALU LANI LIMITED bieden externe leveranciers de mogelijkheid zich te registreren om EWALU LANI LIMITED producten te leveren en diensten te verlenen. Deze Persoonsgegevens worden gebruikt om een transactie met de leverancier te verwezenlijken of uit te voeren en voor andere formaliteiten die hiermee verband houden.
 • Onderhoud van de Site en het houden van tevredenheidsenquêtes: Uw Persoonsgegevens en meningen worden gebruikt om onze Site te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt om enquêtes met betrekking tot klanttevredenheid te houden.

Samenstelling van statistische gegevensgroepen met betrekking tot het gebruik van de Site:

4.- Ontvangers: De gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niet tot EWALU LANI LIMITED behoren, tenzij als dit wettelijk verplicht is.

We kunnen gegevens met betrekking tot u doorgeven aan derden die ons diensten verlenen en waarvoor redelijkerwijs toegang nodig is tot persoonsgegevens met betrekking tot u voor één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens die via de formulieren van de Website worden verschaft, worden verwerkt om de diensten van EWALU LANI LIMITED te verlenen en om commerciële of informatieve mededelingen te sturen via de tool die deze onderneming voorziet, waardoor de ingevoerde gegevens worden doorgestuurd naar de servers van deze onderneming, waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft door het onderhavige privacybeleid te aanvaarden.

5.- Rechten: Als betrokkene die ons persoonsgegevens heeft verschaft, hebt u het volle recht bevestiging te ontvangen of we bij EWALU LANI LIMITED uw persoonsgegevens verwerken en bent u concreet gerechtigd om de volgende rechten uit te oefenen die de voorschriften inzake gegevensbescherming u toekennen, in overeenstemming met het hierin bepaalde:

 • Recht op INZAGE van uw persoonsgegevens.
 • Recht om de RECHTZETTING van onjuiste gegevens te vragen.
 • Recht om de VERWIJDERING ervan te vragen wanneer de gegevens o.a. niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
 • In bepaalde omstandigheden kunt u de BEPERKING VAN DE VERWERKING van uw gegevens vragen, in welk geval we ze enkel bewaren om klachten in te stellen of ons ertegen te verdedigen.
 • Recht op Bezwaar tegen het versturen van mededelingen.
 • In bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie, kunnen de betrokkenen hun recht op BEZWAAR tegen de verwerking van hun gegevens uitoefenen. In dat geval stoppen we met uw gegevens te verwerken, tenzij om wettelijk dwingende redenen, of om eventuele klachten in te stellen of ons ertegen te verdedigen.
 • In bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie kunt u uw recht op de OVERDRAAGBAARHEID van de gegevens uitoefenen.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schrijven te richten op het postadres en/of de e-mail in punt “1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.".

Bovendien heeft de betrokkene bij schending van zijn rechten het recht om een klacht in te dienen bij het Nederlands Agentschap voor Gegevensbescherming.

Cookiebeleid

Het is mogelijk dat EWALU LANI LIMITED via haar Websites informatie verzamelt aan de hand van cookies en cliktrails. Alle op die manier verzamelde informatie blijft anoniem, wordt in samengevoegde vorm verzamelt en wordt exclusief gebruikt om de herkomst van het verkeer en het gebruiksvolume van onze Site te ontwikkelen en te achterhalen. Soms worden cookies gebruikt om u te helpen bij het zoeken naar gepaste informatie en om uw bezoek te leiden op basis van uw voorkeuren. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om u te herinneren aan uw toegangsinformatie (login) als u de optie "Herinneren" selecteert wanneer u deze informatie bepaalt. Als u geen cookies wenst te ontvangen via onze Site, kunt u uw browser instellen om ze te weigeren of u een melding te geven wanneer u cookies ontvangt, zodat u deze op dat ogenblik kunt weigeren. Niettemin kan het weigeren van cookies u de toegang tot bepaalde onderdelen van de Site ontzeggen.